Activitati

Activitatea 1. Managementul proiectului

1.1 Gestionarea resursei umane implicate în implementarea proiectului (24 luni)

Activitatea de management de proiect se întinde pe întreaga perioadă de desfășurare a proiectului și presupune o serie de procese menite a asigura o implementare cât mai eficientă a activităților asumate de echipa de implementare, precum:

– Selecția și contractarea echipei de proiect.

– Monitorizarea activității echipei de proiect.

– Organizarea de întâlniri/ședințe pentru a se asigura standardele de calitate ale implementării proiectului și atingerea obiectivelor propuse.


1.2 Achiziții și gestionarea financiară

– presupune planificarea și realizarea procedurilor de achiziție, pentru bunurile și serviciile necesare desfășurării activităților, conform planului de achiziții detaliat, în vederea atingerii obiectivelor OS1-OS6


Activitatea 2. Gestionarea grupului țintă (24 luni)

2.1 Selectarea și gestionarea grupului țintă

– O mare parte din timpul de implementare al proiectului este dedicat acestei subactivități care începe imediat după contractare, prin elaborarea procedurii de selecție a grupului țintă, a celei de acordare a premiilor, de acces în clusterele SMART și a altor proceduri necesare gestionării transparente și eficiente a grupului țintă. În vederea selectării grupului țintă, la începutul fiecărui an de implementare se vor desfășura campanii de informare la nivelul celor trei facultăți implicate și prin intermediul site-urilor online. Studenții vor fi astfel informați cu privire la modul de organizare a proiectului și a condițiilor de participare în proiect


Activitatea 3. Formarea de competențe antreprenoriale și transversale pentru studenți

3.1. Dezvoltare personală, inclusiv consiliere și mentorat

– În cadrul acestei subactivități, studenții din grupul țintă vor participa la consiliere si vor beneficia de mentorat din partea unor mentori-absolvenți ai facultăților respective, fiind împărțiți în grupe de câte zece. Mentoratul se va desfășura pe întreaga perioadă în care studenții se află în grupul țintă.

– această subactivitate contribuie la realizarea OS6.13 al POCU, este conformă cu Acțiunea secundară a POCU: Organizarea și derularea de programe de învățare prin experiență practică, furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii.

3.2. Formare de competențe in domeniul antreprenorial și TIC cu accent pe sectoarele cu potential competitiv

– acesta se va desfășura pe două paliere, având o pronunțată dimensiune transversală TIC, astfel: – dezvoltarea competențelor de antreprenoriat: studenții din grupul țintă vor avea posibilitatea de a participa la un curs de formare de antreprenoriat, să folosească o aplicație de întreprindere simulată și să producă două altfel de întreprinderi.

– Sub-activitatea 3.2. va face referire la temele secundare POCU: 02. Inovare socială, 05. Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității TIC și nediscriminare, precum și la cele orizontale, respectiv egalitatate de șanse și ne-discriminare, dezvoltare durabilă și utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale

3.3 Derularea de programe de învățare prin experiență practică – Pilotarea unor clustere interdisciplinare de practică SMART

– Sub-activitatea 3.3. reprezintă unul din elementele care fac proiectul nostru unic în universul tradițional al stagiilor de practică prin faptul că extinde expriența practică a studenților care dobândește șanse de transferabilitate și prin crearea unor o materializează în crearea sau/și dezvoltarea unor produse/servicii pentru societate care să contribuie la inovare socială. Este vorba despre pilotarea a cel puțin 3 clustere SMART, în care vor participa cei mai buni studenți – conform unei proceduri de ierarhizare a acestora – de la cele trei facultăți implicate în proiect. Acestora li se vor adăga maximum 30 de studenți de la alte specializări inteligente din UBB, care vor fi invitați să participe la aceste clustere, în funcție de speficul fiecăruia

– La încheierea fiecărui an de implementare vor fi organizate două workshop-uri pentru prezentarea fiecărui cluster SMART pentru realizarea transferului de informație către toți studenții implicați în grupul țintă.

– Sub-activitatea 3.3 se încadrează în activitatea obligatorie POCU ”Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică la un potențial angajator, adresate studenților din instituțiilor de învățământ superior (ISCED 5-7),” precum și a celei secundare ”Organizarea și derularea de programe de învățare prin experiență practică, furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii.”


Activitatea 4. Efectuarea stagiilor de practică

4.1. Inițierea și/sau dezvoltarea parteneriatelor sustenabile cu sectorul privat.

– În cadrul acestei sub-activități vor fi identificați și selectați, printr-o procedură care va respecta principiile de transprență, egalitate și nediscriminare, partenerii de practică din mediul privat sau public care au coduri CAEN în domenii cu potențial competitiv și/sau care desfășoară activități de cercetare/inovare având specializări inteligente

– vor fi realizate cel puțin 15 astfel de parteneriate, dintre care minimum 50% vor fi încheiate pe o perioadă cu cel puțin doi ani mai lungă decât perioada de implementare a proiectului pentru a asigura sustenabilitatea parteneriatelor și transferul rezultatelor și către alte generații de studenți. De asemenea, în cadrul proiectului se vor încheia cel puțin 3 parteneriate sociale în vederea îmbunătățirii ofertei educațioanele cu firme SNC și SNCDI

4.2. Efectuarea și evaluarea stagiilor de practică la operatori economici și/sau instituții de cercetare și inovare SMART

– Sub-activitatea 4.2. constă în efectuarea propriu-zisă a 300 de stagii de practică la operatorii economici și actori din domeniul cercetării/inovării de către studenții din grupul țintă, în funcție de planurile de învățământ de la cele trei facultăți implicate în proiect. Pentru a da câteva exemple de tipul de organizații în care studenții își vor efectua stagiile de practică menționăm: firme de turism, de interpretariat/traduceri, de arhivare, școli cu elevi cu nevoi speciale, cămine de bătrâni, orfelinate, șantiere arhelogice, intituții/centre de cercetare: arheologie, istorie orală, muzee, biblioteci, arhive etc și vor contribui atingerea temelor transversale: inovare socială, TIC și nediscriminare.

– Pentru a stimula participarea studenților în stagiile de practică, vom avea următoarele stimulente: distribuirea unui kit student tuturor studenților care vor îndeplini condițiile minime solicitate printr-o procedură specifică, oferirea unui premiu în valoare de 600 de lei unui număr de 210 studenților care vor îndepli condițiileprevăzute în procedura de acordare a premiilor. Această subactivitate se încadrează în acțiunea obligatorie POCU: Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică la un potențial angajator, adresate studenților din instituțiilor de învățământ superior (ISCED 5-7) și a celor secundare Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către rețeaua instituțiilor de învățământ superior privind nevoile lor de instruire, precum și de la instituțiile de învățământ superior către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local.